Investicija v energetsko sanacijo

Investicija v energetsko sanacijo Okrepčevalnice Tropicano

Glavni cilj/namen operacije:

Povečanje energetske in snovne učinkovitosti objekta

Podjetje Cigan, gostinstvo in turizem, d. o. o., PE Okrepčevalnica Tropicano, d. o. o., je na javnem razpisu »Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti« uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt operacije »Energetska sanacija Okrepčevalnice Tropicano«.

V Okrepčevalnici Tropicano so bili izvedeni sledeči ukrepi energetske in snovne učinkovitosti:

  • toplotno je bil izoliran zunanji ovoj stavbe, 
  • dotrajano stavbno pohištvo je bilo zamenjano z novimi okni, s sodobnimo tro-slojno zasteklitvijo,
  • izvedel se je prehod na ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode s toplotno črpalko voda-voda,
  • vgrajeni so bili sistemi prezračevanja z rekuperacijo odpadnega zraka,
  • grelna telesa so se opremila s termostatskimi ventili in termostatskimi glavami,
  • vgrajene so bile varčne vodne armature in izvedeni drugi ukrepi varčevanja s pitno vodo,
  • izvedel se je prehod na razsvetljavo LED in avtomatski prižig svetil,
  • vgrajena je bila sončna elektrarna, 
  • izvedel se je nakup opreme in uvedeni ukrepi na področju zmanjšanja količine in ločevanja odpadkov. 

Celotna vrednost projekta: 265.000,00 EUR

Predviden znesek sofinanciranja: 162.909,84 EUR

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 je cilj javnega razpisa prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike Slovenije: www.eu-skladi.si

 

Evropski sklad za regionalni razvoj
Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo